OD 250 ZŁ DARMOWA WYSYŁKA Z INPOST

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Informujemy, że Państwa dane osobowe są administrowane przez firmę FAST Michał Kaznowski Michał Szymański S.c. z siedziba przy os.Batorego 12/59, 60-687 Poznań NIP: 782-245-14-94 , zwanej dalej "Administratorem".

„ Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit.b, lit.c, oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: ”RODO”), w celu:

1) wykonania zawartej z Państwem umowy,

2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

4) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

5) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu;

6) a także na podstawie odrębnej zgody, marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta;

7) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail), marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz automatycznych
systemów wywołujących

8) marketingu produktów lub usług podmiotów powiązanych i współpracujących z Administratorem .

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, zaś profilowanie dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów,

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora lub podmiotów powiązanych i współpracujących, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; lub cofnięcia zgody

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Informujemy, że prawa osoby, której dotyczą dane osobowe to:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne

3) prawo żądania usunięcia danych

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.